به سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دکتر قلی زاده - دکتر اسفندی خوش آمدید.

بخش های آزمایشگاه

جستجو بر اساس نام آزمایش

مسئولین فنی آزمایشگاه

دکتر عظیم قلی زاده صفار


متخصص علوم آزمایشگاهی بالینی

فارغ التحصیل دروه تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مترجم کتاب خون شناسی میکروسکوپیک راهنمای عملی برای آزمایشگاه روزنبرگ

دکتر هادی اسفندی


متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

فارغ التحصیل دوره پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل دوره تخصصی پاتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران