سرولوژی

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

 در این بخش با مسئولیت کارشناس ارشد ایمنولوژی و همکاران مجرب کارشناس  علوم آزمایشگاهی و با تجهیزات کامل یکی از بخشهای کلیدی و تخصصی آزمایشگاه  می باشد.

در این قسمت پروسه کاملی از آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی مرتبط با سیستم  ایمنی بدن صورت می گیرد که از تشخیص آنتی بادیها و آنتی ژن های ویروسی ،  باکتریها و غیره گرفته تا طیفی از بیماریهای اتوایمیون مورد بررسی قرار می  گیرد.
این بخش شامل دو دستگاه :
ChORUS و  DYNEX DS است
دستگاه   DYNEX DS2
الایزا تمام اتوماتیک برای انجام بعضی از تستهای هورمونی
دستگاه :  ChORUS
در واقع الایزا تمام اتوماتیک با قابلیت شستشو