تاریخچه آزمایشگاه

Gholizadeh Lab
آزمايشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دكتر قلي زاده  دكتر اسفندي
ارايه دهنده كليه آزمايشات تخصصي و فوق تخصصي
بیش از دو دهه خدمت رساني تشخيصي در جنوب شرق استان تهران
استفاده از دستگاه هاي اتوماتيك و به روز رساني دستگاه ها جهت افزايش دقت انجام تست
پرسنل مجرب و علمي