بیوشیمی

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

 بخش بیوشیمی خون، ادرار یکی از مهمترین بخش های آزمایشگاه می باشد که آزمایشگاه دکتر قلی زاده و دکتر اسفندی با استفاده از سه دستگاه اتوآنالیزر بیوشیمی Chemraya20 RaYto

با سرعت انجام آزمایش 360 تست در ساعت
540/ تست در ساعت با ISE
آتو آنالیزر HITACHI 917
COBAS INTEGRA 400 Plus
تحت نظارت مستمر مسئول فنی و سرویس استاندارد آماده ارائه خدمت به پزشکان، متخصصان نفرولوژی ، اورولوژی ،داخلی ، متخصصان قلب ، می باشد .
همچنین دستگاه تمام الکترولیت Caretiumو (KD100)Kindle که قابلیت انجام الکترولیت ها از قبیل (NA-K-litium-cl) را دارد که روزانه قابل انجام است.