میکروب شناسی

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

 دستگاه VITEK برای تشخیص پاتوژن و انجام آنتی بیوگرام