جداسازی سرم

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

 این بخش در فضایی کاملا مناسب و مجهز به دو سانتریفیوژ (Hettich)  چهار شاخه یخچال دار میباشد .

بعد از خون گیری نمونه ها به این بخش منتقل شده و پلاسمای آن جدا میشود.
مزیت این سانتریفیوژ ها نسبت به نمونه های بدون یخچال در این است که دمای مناسب رعایت شده و از گرمای اضافی که در حین چرخیدن تولید میشود جلوگیری میکند