بخش الکتروفورز


بخش الکتروفورز ١٣٩٦/٤/٢٤
منبع خبر :

 

آزمایش الکتروفورز هموگلوبین، اشکال مختلف هموگلوبین  S, C،F،A2،A   را شناسایی و اندازه گیری می نماید. این آزمایش برای تشخیص تالاسمی مینور، تالاسمی ماژور،آنمی داسی شکل و سایر هموگلوبینوپاتی ها (هموگلوبین های غیر طبیعی) استفاده می شود.

پروتئین های سرم بر پایه بار الکتریکی خود به پنج بخش مجزا شامل آلبومین، آلفا 1- گلوبولین (α1)، آلفا 2- گلوبولین (α2)، بتاگلوبولین (β) و گاماگلوبولین (γ) تفکیک می شوند.  

ارزیابی اجزای پروتئین های سرم برای تشخیص، بررسی و کنترل دوره بیماری مبتلایان به سرطان (لنفوم، میلوما)، بیماری های روده ای- کلیوی همراه با دفع پروتئین، اختلالات کبدی، اختلالات ایمنی، مونوکلونال گاماپاتی ها، میلوم متعدد، ماکروگلوبولینمی والدن اشتروم، سوء تغذیه و بیماری های مزمن همراه با ادم استفاده می گردد.

 

 

 

 

 

 

در این بخش با به کارگیری دستگاه الکتروفورز Capillarys Sebia ساخت کشور فرانسه تست های الکتروفورز هموگلوبین و پروتئین به صورت فول اتوماتیک انجام می شود.

 

[ بازگشت ]