انجام تست های هورمون شناسی به صورت اورژانس و به روش الکتروکمی لومینسانس توسط دستگاه Cobas E411


انجام تست های هورمون شناسی به صورت اورژانس و به روش الکتروکمی لومینسانس توسط دستگاه Cobas E411 ١٣٩٦/٤/١٤
منبع خبر :

[ بازگشت ]