Immulite 2000 xpi قدرتمندترین دستگاه موجود در کشور در زمینه هورمون شناسی و به روش کمی لومینسانس راه اندازی شد


Immulite 2000 xpi قدرتمندترین دستگاه موجود در کشور در زمینه هورمون شناسی و به روش کمی لومینسانس راه اندازی شد ١٣٩٦/٤/١٤
منبع خبر :

[ بازگشت ]